اعضای گروه

حسن کمالی

مهندس سید حسن کمالی
           مدیر 

امیر فصیح

دکتر امیر فصیح
عضو هیات علمی

مهندس حمید احترام
   کارشناس ارشد

مهدی رضازاده

مهندس مهدی رضازاده
     کارشناس ارشد

عطیه علی حسینی

مهندس عطیه علی حسینی
     عضو هیات علمی

سوگند داوطلب

مهندس سوگند داوطلب
          کارشناس 

اعضای شورای علمی گروه

دکتر منصور خانکی
        

دکتر سید محمد طباطبایی
       

مهندس سید حسین استقامت
        

مهندس خسرو طایی
       

مهندس جلال نوری
        

مهندس اشکان سپهر افغان
     

فهرست