اعضای گروه

حسن کمالی

مهندس سید حسن کمالی
           مدیر 

امیر فصیح

دکتر امیر فصیح
عضو هیات علمی

اعضاء

مهندس حمید احترام
   کارشناس ارشد

مهدی رضازاده

مهندس مهدی رضازاده
     کارشناس ارشد

عطیه علی حسینی

مهندس عطیه علی حسینی
     عضو هیات علمی

سوگند داوطلب

مهندس سوگند داوطلب
          کارشناس 

اعضای شورای علمی گروه

اعضاء

دکتر منصور خانکی
        

اعضاء

دکتر سید محمد طباطبایی
       

اعضاء

مهندس سید حسین استقامت
        

اعضاء

مهندس خسرو طایی
       

اعضاء

مهندس جلال نوری
        

اعضاء

مهندس اشکان سپهر افغان