اعضای گروه

حسن کمالی

مهندس سید حسن کمالی
           مدیر 

امیر فصیح

دکتر امیر فصیح
عضو هیات علمی

mekanik 1

مهندس حمید احترام
   کارشناس ارشد

مهدی رضازاده

مهندس مهدی رضازاده
     کارشناس ارشد

عطیه علی حسینی

مهندس عطیه علی حسینی
     عضو هیات علمی

سوگند داوطلب

مهندس سوگند داوطلب
          کارشناس 

اعضای شورای علمی گروه

خانکی scaled

دکتر منصور خانکی
        

محمد طباطبایی

دکتر سید محمد طباطبایی
       

حسین استقامت

مهندس سید حسین استقامت
        

طایی

مهندس خسرو طایی
       

نوری

مهندس جلال نوری
        

سپهر افغان

مهندس اشکان سپهر افغان