مهندس خلیل شرافت
مدیر مرکز مکاترونیک و فناوری خلأ

مهری پوریا

 

مهندس پوریا مهری
کارشتاس

خدایی حسن

 

مهندس حسن خدایی
کارشتاس

قورچیان سعید

 

مهندس سعید قورچیان
کارشتاس

جلوند رضا

 

رضا جلوند
کارشتاس

نساج محمد

 

محمد نساج
کمک کارشتاس

فهرست