زمینه‌های فعالیت

  • طراحی و ساخت دستگاه لوله مغزی سیار و ابزارهای درون چاهی مرتبط نظیر موتور هد و اورشات
  • طراحی و ساخت موتورهای درون چاهی حفاری جهت دار و عمودی
  • طراحی و ساخت تجهیزات تست ادوات دوار
  • طراحی و ساخت سامانه‌های پوشش‌دهی و زدایش
  • مهندسی معکوس و تدوین دانش فنی سامانه ها و ادوات صنعتی
زمینه‌های فعالیت