ربات چرخش و جابجایی سیلندر خودرو

– طراحی و ساخت گريپرهای ربات های ريخته گری موتور

طراحی و ساخت سیستم الکترونیکی کنترل موتور خودرو(ECU)

سامانه ارتباط هوشمند خودرویی (CVT)

adavat davar

سامانه آزمون تجهیزات دوار

فهرست