زمینه های فعالیت

  • مطالعات خوردگی و حفاظت مواد و مشاوره در زمینه اجرای پوشش های صنعتی
  • ارائه مشاوره های فنی – مهندسی و انجام پروژه های تحقیقاتی و کاربردی
  • آنالیز شکست و تخریب قطعات فلزی
  • فرآوری مواد فلزی آمورف و نانوبلوری به روش انجماد سريع و توليد فويل های لحيم كاری آمورف پايه نيكل، كبالت وتولید فویل های مغناطيسی هسته ترانسفورماتورها و…
  • ارائه خدمات آزمايشگاهی متالورژيكی بر اساس استانداردهای ملی و بين المللی

متالورژی گروه (1)