اعضاء

 

مهندس حسن غیاثی 
مدیر گروه 

میرزایی سیما

 

دکتر سیما میرزایی
عضو هیات علمی

طایفه شیرین

 

شیرین طایفه
کارشناس

معافی مریم

 

مریم معافی
کارشناس

محمد فرخ

 

محمد فرخ
مدیر پروژه 

حسین حاجی تاروردی

 

حسین حاجی تاروردی
تکنسین

معصومی سید محمد

 

سید محمد معصومی
تکنسین

اشرفیان راحله

 

مهندس راحله اشرفیان
کارشناس