ردیفعنوان استانداردشماره استاندارد بین الملیشماره استاندارد ملی معادلمرجع/ مراجع صدور گواهی‌نامهمشاهده
1آزمون مصونیت در برابر تخلیه الکترواستاتیک

) Electrostatic discharge immunity test(

IEC 61000- 4- 2INSO 7260- 4- 2آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جهاد دانشگاهی صنعتی شریف / آزمایشگاه EMC دانشگاه امیرکبیر۱
2آزمون مصونیت در برابر پالس‌های الکتریکی تند گذر–رگباره

(Electrical fast transient/burst immunity test)

IEC 61000- 4- 4INSO 7260- 4- 4۲
3آزمون مصونیت در برابر فراتاخت

(Surge immunity test)

IEC 61000- 4- 5INSO 7260- 4- 5۳
4آزمون مصونیت در برابر اختلال‌های هدایتی، القاشده به‌وسیله میدان‌های بسامد رادیویی

(Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields)

IEC 61000- 4- 6INSO 7260- 4- 6۴
5آزمون‌های مصونیت در برابر افت‌های ولتاژ، وقفه‌های کوتاه و تغییرات ولتاژ

(techniques-Voltage dips, short interruptions

and voltage variations immunity tests)

IEC 61000- 4- 11INSO 7260- 4- 11۵
6آزمون IP66IEC 60529INSO 2868۶
7آزمون دماIEC 60068- 2- 6ISIRI 1307- 2- 6۷
8آزمون ارتعاشIEC 60068- 2- 6ISIRI 1307- 2- 6۸
9آزمون ضد انفجاری ATEXIEC 60079- 1آزمایشگاه EPILدر حال اخذ
فهرست