محصولات

Downhole Tools - Releasable Overshot

طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی(اورشات)

طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی موتور هد

موتور درون چاهی 700

موتور درون چاهی

سیستم لوله مغزی سیار

فلوکامپیوتر

طراحی و ساخت کارت های الکترونیکی دستگاه فلوکامپیوتر میترینگ

آشکارساز فرابنفش شعله UFD-1957 و UFD-2540

فهرست