محصولات

Downhole Tools - Releasable Overshot

طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی اورشات

طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی موتور هد

سیستم لوله مغزی سیار

فلوکامپیوتر

طراحی و ساخت کارت های الکترونیکی دستگاه فلوکامپیوتر میترینگ

آشکارساز فرابنفش شعله UFD-1957 و UFD-2540

فهرست