محصولات

قطعات اپتیکی دقیق

ژیروسکوپ فیبر نوری با دقتdeg/h ۱۰

طراحی و تولید اتوکلیماتور نوری

مجموعه عدسی کروی اپتیکی

سیستم اپتیکی میکروسکوپ اتاق عمل (MOPR)

3 گونیو فوندوس (Goniofundus)

چهار آینه (Four Mirror)

عدسی های “ویتراکتومی”

میکرومتر اپتیکی دیجیتال

آشکارساز فرابنفش شعله UFD-1957 و UFD-2540

پروژه‌ها

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست