اعضاء

 

مهندس محسن بنجخی
سرپرست مرکز خدمات تخصصی اپتیک

اعضاء

 

مهندس سید مجتبی برزین
مشاور مرکز خدمات تخصصی اپتیک

اعضاء

 

مهندس عاطفه عجمی
مدیر آزمایشگاه مرکز خدمات تخصصی اپتیک

اعضاء

 

مهندس  مهرداد مردی
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

اعضاء

 

محمد محرمی
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

اعضاء

 

مهندس  محمد عبودیت
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

اعضاء

 

مهندس بهمن کریمی
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

اعضاء

 

مهندس  حامد حسین زاده
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

ایمان امیری

 

مهندس ایمان امیری
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

میرحمید طباطبایی نژاد

 

مهندس میرحمید طباطبایی نژاد
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

محسن نیکخواه

 

مهندس محسن نیکخواه
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

امیری غلامرضا

 

غلامرضا امیری
سرپرست کارگاه تراشکاری مرکز خدمات تخصصی اپتیک