مهندس محسن بنجخی
سرپرست مرکز خدمات تخصصی اپتیک

 

مهندس سید مجتبی برزین
مشاور مرکز خدمات تخصصی اپتیک

 

مهندس عاطفه عجمی
مدیر آزمایشگاه مرکز خدمات تخصصی اپتیک

 

مهندس  مهرداد مردی
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

 

محمد محرمی
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

 

مهندس  محمد عبودیت
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

 

مهندس بهمن کریمی
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

 

مهندس  حامد حسین زاده
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

ایمان امیری

 

مهندس ایمان امیری
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

میرحمید طباطبایی نژاد

 

مهندس میرحمید طباطبایی نژاد
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

محسن نیکخواه

 

مهندس محسن نیکخواه
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اپتیک

امیری غلامرضا

 

غلامرضا امیری
سرپرست کارگاه تراشکاری مرکز خدمات تخصصی اپتیک

فهرست