زمینه‌های فعالیت

آموزش، طراحی، نظارت و مشاوره در سامانه های امنیت الکترونیک شامل:

  • نظارت تصویری، مراکز مانیتورینگ و کنترل، سیستم های کنترل تردد، سیستم های حفاظت در برابر حریق، سامانه بازرسی الکترونیکی بدون مداخله (NIIS)، سامانه های هشدار نفوذ و در نهایت اجرای برنامه های نرم افزاری BMS-GMS-GPS
  • مطالعات میدانی برای کاهش ریسک و دریافت اطلاعات اولیه طراحی سیستم، تدوین استراتژی همگن، محاسبه مهندسی تمامی پارامترهای حیاتی تجهیزات الکترونیک، نظارت بر حسن اجرا، اجرای مدیریت دانش در سازمان های مختلف در راستای اهداف امنیتی
  • آزمایشگاه تخصصی تست سامانه های الکترونیکی و هوشمند در زمینه های انرژی ،ایمنی وEMC
  • کنترل کیفی تجهیزات حفاظتی (شامل دوربین مدار بسته و متعلقات)
  • تدوین استاندارد سامانه های آشكار سازی و اعلام حریق

 

  • لیست تجهیزات مورد تست آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

زمینه‌های فعالیت

زمینه‌های فعالیت
زمینه‌های فعالیت