• بازرسي فني و كنترل كيفيت
 • خدمات مدیریت طرح
 • خدمات نظارت عالیه و مشاور ناظر
 • تدوین دانش فنی
 • تدوين استاندارد
 • خدمات مدیریت پروژه
 • خدمات تخصصي سامانه های نوین آبياري
 • توسعه فناوری های آب شیرین کن (نمک زدایی)
 • ارائه مشاوره کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
 • مدیریت انتقال تکنولوژی
 • مکانیزاسیون کشاورزی
 • آبیاری هوشمند
 • کشاورزی هوشمند
زمینه‌های فعالیت