اعضاء

 

مهندس علی مهدی زاده
مدیر مرکز توسعه تکنولوژی

اعضاء

 

دکتر محمد صادق حاجی تاروردی
مشاور و مدیر دیسیپلین مهندسی فرایند مرکز توسعه تکنولوژی

اعضاء

 

مهندس بهرام ایمانی
کارشناس مرکز توسعه تکنولوژی

اعضاء

 

مهندس مرجانه میرزایی
کارشناس ارشد مرکز توسعه تکنولوژی

اعضاء

 

مهندس نسرین باقرشاهی
کارشناس ارشد مرکز توسعه تکنولوژی

جواد تیلاب

مهندس جواد تیلاب
کارشناس ارشد مرکز توسعه تکنولوژی

اعضاء

 

مهندس مجید عباسی لاخانی
مدیر فنی مرکز توسعه تکنولوژی

اعضاء

 

صدف رحیمی
مسئول دفتر مرکز توسعه تکنولوژی