مهندس علی مهدی زاده
مدیر مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی

 

مهندس بهرام ایمانی
کارشناس مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی

جواد تیلاب

مهندس جواد تیلاب
کارشناس ارشد مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی

 

مهندس محمد رضا طوری 
کارشناس مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی

 

مهندس هانی کریم زاده 
کارشناس مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی

 

مهندس مرجانه میرزایی
کارشناس مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی

 

مهندس نسرین باقرشاهی
کارشناس مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی

 

صدف رحیمی
مسئول دفتر مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی

فهرست