سوابق و تجربیات

 • تهیه وتدوین دستورالعمل زیست محیطی عملیات لایروبی در دریا
 • ارزشگذاری اقتصادی سایت تالاب های حوضه آبریز رودخانه جاجرود
 • بررسی عوامل تهدید بالابان و بحری و شناسایی زیستگاههای آنها در استان بوشهر
 • شناسایی زیستگاههای حساس شهرستان دیر و پتانسیل یابی صنعتی شهرستان
 • بررسی و شناسایی فلور میكروبی آبهای آلوده نفتی سواحل شهرستانهای بوشهر، گناوه و چگونگی بكارگیری میكروارگانیسم ها در مبارزه با آلودگی محیط
 • شناسایی و ثبت موقعیت جغرافیایی و كریدورهای ارتباطی زیستگاهها و تهیه نقشه های GIS جاجرود
 • مطالعه و بررسی تغییرات سواحل استان بوشهر از تصاویر ماهواره ای در محیط GIS
 • مطالعه وپژوهش در راستای اجرای بند 20 ماده واحده قانون بودجه سال 88 كشور
 • مطالعات زیست محیطی در خصوص آلودگی اكوسیستم های آبی از طریق آماده سازی و آنالیز تعداد 20 نمونه صدف
 • تدوین طرح امكانسنجی ایجاد تسهیلات بازیافت كشتی ها
 • مدیریت و امحاء سموم سنواتی و غیر قابل مصرف
 • برنامه ریزی و اجرای كارگاه های آموزشی طی 13 دوره
 • آموزش 58 نفر از دهیاران شهرستانهای تابعه استان
 • تدوین برنامه عملیات مونتیورینگ وپایش آلودگی هوا
 • انجام پروژه طراحی و اجرای دوره های آموزشی و اطلاع رسانی جهت مقابله با آلودگی هوا در هنگام بروز بلایای طبیعی
 • مطالعات تعیین هزینه سیستم سفر با هر یك از مدل های حمل و نقل در شهر تهران
 • طراحی نظام جامع مدیریت زیست محیطی شهرداری تهران
 • مطالعات اثرات زیست محیطی طرح جمع آوری مکانیزه پسماند در شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آن
 • انجام پروژه شناسایی مناطق آلوده كننده صنعتی ایران
 • ارائه مشاوره در خصوص مدیریت پسماندهای صنعتی
 • نیازسنجی و اجرای برنامه های آموزش محیط زیست
 • پروژه تحقیقاتی تدوین معیار مصرف انرژی فرآیند الفین جهت بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های منتخب
 • مدیریت پسماند و ضایعات دارویی
 • تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پسماند صنعتی و ویژه
 • تهیه شناسنامه پاركهای اكولوژیك منطقه 16 شهرداری تهران
 • انجام مطالعات بررسی وضعیت سیستم حمل‌ونقل شهر تهران از دیدگاه عدالت اجتماعی و ارائه برخی راهكارهای كلی به منظور بهبود آن
 • انجام مطالعات برآورد میزان حساسیت تقاضای سفر در تهران
 • ارزیابی اثرات توسعه مطالعات محیط زیست، طرح مجموعه گردشگری دریاچه البرز
 • طرح توجیهی و تفضیلی اثر طبیعی ـ ملی كوه نمك
 • راهنمای بكارگیری انواع كرونومترهای زیستی آلاینده‌ها در خلیج فارس و دریای عمان
 • تهیه و تدوین چك لیست گونه های جلبكی عامل كشند سرخ
 • ارائه خدمات زیست محیطی بر مبنای ISO 14031
 • مدیریت جریان پسماند در شهرک صنعتی البرز با رویکرد اکولوژی صنعتی
 • ارزیابی كمی و كیفی منابع آب مصرفی منطقه 7 شهرداری تهران
 • تهیه بانک اطلاعاتی تنوع زیستی منطقه 16 شهرداری تهران
 • برآورد میزان تولید گازهای گلخانه ای ناشی از فضولات دامی
 • ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی پوشش گیاهی در زمینه کیفیت هوا
 • شناسایی و پایش منابع آلاینده محیط زیست شهر تهران
 • اكولوژی صنعتی در شهرك‌های صنعتی استان قزوین
 • مطالعات امکانسنجی HSE در ساخت راکتورهای زباله سوز
 • طراحی، امکانسنجی و اجرای HSE-MS در طرح های انرژی خورشیدی
 • امکانسنجی، آموزش و اجرا و استقرار سیستم مدیریت HSE-MS در مناطق 7 و 5 شهرداری تهران
 • اجرای 16 دوره آموزشی HSE
 • اجرای دوره های آموزش محیط زیست و پسماند
 • اجرای دوره های آموزشی بهداشت و ایمنی
 • بروزرسانی و نگهداری سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE منطقه 14 شهرداری تهران
سوابق و تجربیات اکولوژی