زمینه های فعالیت

مرکز آموزش مهارت های پیشرفته با تکیه بر بیش از سه دهه فعالیت آموزشی، پاسخگوئی به نیازهای تخصصی کلیه متقاضیان را هدف فعالیت های خود قرار داده است.
تمامی برنامه های آموزشی این مرکز با رویکرد ارتقای مهارت های شغلی و توانمندسازی افراد جهت ورود به بازارکار تعریف می گردد. پژوهش و مطالعات آموزشی، نیازسنجی آموزشی و ارتباط مستمر با اصناف، صنایع و دستگاه ها اساس شکل گیری این برنامه ها را تشکیل می دهد.
ماهیت عملی دوره ها و برخورداری از کارگاه، سایت و آزمایشگاه های تخصصی از مهمترین ویژگی های دوره های آموزشی می باشند. این مرکز توانائی تدوین و اجرای دوره های آموزشی در قالب گروه های آموزشی زیر را دارا می باشد:
• رنگ، آبکاری و پوشش های سطحی
• اپتیک بینایی
• استاندارد و کالیبراسیون
• فناوری اطلاعات (IT)
• مهندسی محیط زیست و HSE
• شهر سازی
• مدیریت کسب و کار

[post_thumbnail]