تدوین مدل همزیستی صنعتی در یک پهنه صنعتی منتخب با استفاده از معیار های اکولوژی صنعتی در ایران

  1. پروژه‌ها
  2. پروژه‌های گروه پژوهشی اکولوژی صنعتی
  3. تدوین مدل همزیستی صنعتی در یک پهنه صنعتی منتخب با استفاده از معیار های اکولوژی صنعتی در ایران

برای تدوین مدل همزیستی صنعتی در یک پهنه صنعتی منتخب، شناسایی صنایع منتخب با مشاوره کارشناسان رشته های مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مهندسی فرایند، محیط زیست و توسعه پایدار انجام شد.

 محققان برای تدوین این مدل، با رجوع به مدل های جهانی، به بومی سازی آن با شرایط کشور پرداخته و تدوین و جانمایی صنایع بر اساس تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و انتخاب شاخص های اقتصادی در پهنه صنعتی منتخب بر اساس معیارهای مورد نظر، زیست محیطی، مدیریتی و صنعتی، گزینش صنایع منتخب بر اساس اولویت بندی پسماندها و نیاز مواد اولیه انجام شده است.

 از این مدل در راستای افزایش پایداری و کمک به تحقق تولید پایدار و کاهش تخریب و اثرات زیست محیطی و همچنین کاهش حجم پسماندها و پساب های دورریز حوزه تولید می توان بهره گرفت.