تولید صدها تن مقاطع آلومینیومی از آلیاژهای سری 2000، 6000 و 7000 به اشکال تسمه، میلگرد، لوله و چهارپر – تولید ده ها تن ورق آلومینیوم از آلیاژهای 2024، 5083، 5005 و 8011

تولید مقاطع آلومینیومی از آلیاژهای مختلف