توليد نوارها و فويل هاي آمورف با پهناي 20 – 1 ميليمتر و ضخامت 20-30 ميکرون