انجام آزمون های زیر در محل کارفرما یا بصورت غیر مخرب:

– کوانتومتري پرتابل

– متالوگرافي (رپليکاگيري)

– سختي سنجي ماکرو

– ضخامت سنجي غيرمخرب پوشش ( اندازه گيري ضخامت پوشش هاي غير آهني بر روي فلزات پايه آهني به روش الکترومغناطيسي و اندازه گيري ضخامت پوشش هاي غير هادي بر روي فلزات پايه غيرمغناطيسي به روش ادي کارنت) – ضخامت سنجي فلز – آزمون هاي