انجام آزمون های پرتابل زیر در محل کارفرما یا بصورت غیر مخرب:

– کوانتومتری پرتابل

– متالوگرافی (رپليکاگيری)

– سختی سنجی ماکرو

– ضخامت سنجی غيرمخرب پوشش ( اندازه گيری ضخامت پوشش های غير آهنی بر روی فلزات پايه آهنی به روش الکترومغناطيسی و اندازه گيری ضخامت پوشش های غير هادی بر روی فلزات پايه غيرمغناطيسی به روش ادی کارنت) – ضخامت سنجی فلز – آزمون های