– آزمون HIC

– آزمون SSC کششی، خمشی و C-Ring

– آزمون مه نمکی

– آزمون چسپندگی پوشش به روش های Cross-Cut و Pull-off

– آزمون مقاومت به ضربه پوشش

– آزمون خوردگی پوشش ها و فلزات (خوردکی حفره ای، شاری، مرزدانه ای و … )

– آزمون سختی مدادی

– آزمون مقاومت به خمش پوشش

– آزمون هالیدی

– آزمون های الکتروشیمیایی(پلاریزاسیون، امپدانس و ….)

-آزمون تخمین عمر آندهای MMO، اندازه گیری پارامترهای الکتروشیمیایی آندهای فدا شونده

-آزمون های مقاومت شیمیایی

-آزمون مقاومت به گاز ترش مواد الاستومری

-آزمون مقاومت به نیترات جیوه در آلیاژهای مس

– آزمون مقاومت به خوردگی تنشی در آلیاژهای آلومینیوم و آلیاژهای مس، آزمون جدایش کاتدی و …