– برش

– سنباده و پوليش

– مانت گرم و سرد

– ماشينکاري(تراش، فرز)

– ساخت نمونه هاي کشش، خمش، ضربه،HIC، SSC و…