– اندازه گيري تمامي تلرانس هاي هندسي

– اندازه گيري دقيق با استفاده از CMM با تلرانس 2/7 ميکرومتر

– اندازه گيري قطعات ظريف با استفاده از پروفيل پروژکتور (سايه نگار) با دقت يک صدم ميليمتر

– اندازه گيري با ميکروسکوپ نوري با دقت يک صدم ميليمتر

– اندازه گیری با ابزار دستی شامل انواع کولیس، ریزسنج، زاویه سنج، شعاع سنج و …

– طراحي فرآيند اندازه گيري قطعات پيچيده

– مدل سازي قطعات صنعتي و ارائه نقشه قطعات