اندازه گیری ابعادی تمامی تلرانس های هندسی

– اندازه گیری دقیق با استفاده از CMM با تلرانس 2/7 میکرومتر

– اندازه گیری قطعات ظریف با استفاده از پروفیل پروژکتور (سایه نگار) با دقت یک صدم میلیمتر

– اندازه گیری با میکروسکوپ نوری با دقت یک صدم میلیمتر

– اندازه گیری با ابزار دستی شامل انواع کولیس، ریزسنج، زاویه سنج، شعاع سنج و …

– طراحی فرآیند اندازه گیری قطعات پیچیده

– مدل سازی قطعات صنعتی و ارائه نقشه قطعات