– بررسي ريزساختار و درشت ساختار فلزات

– تعيين اندازه دانه

– بررسي کيفي و کمّي گرافيت در چدن ها

– ضخامت پوشش و لايه دکربوره

– بررسي کمّي و کيفي ناخالصي ها در فولادها (تميزي فولاد)

– تعيين سيکل عمليات حرارتي، فرآيند توليد و نوع عمليات سطحي

– متالوگرافي غير مخرب (پرتابل، رپليکا)

– سولفور پرينت

– ماکروگرافي

– متالوگرافی پرتابل (رپلیکاگیری)