– بررسی ریزساختار و درشت ساختار فلزات

– تعیین اندازه دانه

– بررسی کیفی و کمّی گرافیت در چدن ها

– ضخامت پوشش و لایه دکربوره

– بررسی کمّی و کیفی ناخالصی ها در فولادها (تمیزی فولاد)

– تعیین سیکل عملیات حرارتی، فرآیند تولید و نوع عملیات سطحی

– متالوگرافی غیر مخرب (پرتابل، رپلیکا)

– سولفور پرینت

– ماکروگرافی

– متالوگرافی پرتابل (رپلیکاگیری)