کشش

– نمونه هاي تخت و گرد

– نمونه هاي M6تا M12 با فيکسچر

– لوله، ميلگردهاي ساده و آجدار

– انواع پيچ و مهره، بار گواه

– تعیین ثابت فنرهاي کششي و فشاري

سختي سنجي

– برينل

– ويکرز

– راکول C , B , A

– ميکروسختي (ويکرز و نوپ) پوشش هاي فلزي لايه هاي سختکاري شده و قطعات کوچک و نازک

– پروفيل سختي با رسم نمودار

– سختی سنجی پرتابل

فشار

– تخت کردن

-Wedge Test

– Nick Break Test

– Flair Test

– Flange Test

خمش

– خم و بازخم ميلگردها

– PQR جوش

ضربه شارپي

دماي محيط، صفر و زير صفر