کشش

نمونه های تخت و گرد

نمونه های M6تا M12 با فیکسچر

لوله، میلگردهای ساده و آجدار

انواع پیچ و مهره، بار گواه

تعیین ثابت فنرهای کششی و فشاری

سختی سنجی

برینل

ویکرز

راکول C , B , A

میکروسختی (ویکرز و نوپ) پوشش های فلزی لایه های سختکاری شده و قطعات کوچک و نازک

پروفیل سختی با رسم نمودار

سختی سنجی پرتابل

فشار

تخت کردن

Wedge Test

Nick Break Test

Flair Test

Flange Test

خمش

– خم و بازخم میلگردها

PQR جوش

ضربه شارپی

دمای محیط، صفر و زیر صفر