– آنالیز قطعات کوچک با ابعاد حداقل ۵×۵ میلیمتر

– آنالیز ورقهای نازک با ضخامت حداقل ۰/۱ میلیمتر

– آنالیز قطعات بدون تخریب

– آنالیز مفتول ها در حالت عمودی و افقی با قطر حداقل ۰/۸ میلیمتر بدون نیاز به ذوب یا کوبش

– اندازه گیری میزان كلیه عناصر در 4 پایه آلیاژی Ni,Cu, Al, Fe

– اندازه گیری درصد عناصر B, Cu, Ti, Al در پایه آهن به صورت محلول و نامحلول

– امکان اندازه گیری مقدار برخی از عناصر در حد ppm

– تعیین استاندارد آلیاژها و تعیین نوع الکترود جوش

– تعیین عدد فریت (Ferrite Number)

– آنالیز غیر مخرب و در محل در 10 پایه آلیاژی Pb,Zn,Sn,Mg,Ti,Co,Ni,Cu,Al,Fe