– آناليز قطعات کوچک با ابعاد حداقل 5×5 میلیمتر

– آناليز ورقهاي نازک با ضخامت حداقل 0/1 ميليمتر

– آناليز قطعات بدون تخريب

– آناليز مفتول ها در حالت عمودي و افقي با قطر حداقل 0/8 ميليمتر بدون نياز به ذوب يا کوبش

– اندازه گيري ميزان كليه عناصر در 4 پايه آلياژي Ni,Cu, Al, Fe

– اندازه گيري درصد عناصر B, Cu, Ti, Al در پايه آهن به صورت محلول و نامحلول

– امکان اندازه گيري مقدار برخي از عناصر در حد ppm

– تعيين استاندارد آلياژها و تعيين نوع الکترود جوش

– تعيين عدد فريت (Ferrite Number)

– آناليز غير مخرب و در محل در 10 پايه آلياژي Pb,Zn,Sn,Mg,Ti,Co,Ni,Cu,Al,Fe