تولید فویل های فلزی آمورف و نانو بلوری نازک و عریض به روش انجماد سریع