ميکروسکوپ الکتروني SEM

– مجهز به سيستم هاي EPMA و WDS جهت آناليز عناصر سنگين تر از Al در کليه مواد فلزي و غير فلزي با دقت دهم درصد

– آناليز فازها و ذرات موجود در ريزساختار

– تهيه آناليزهاي تصويري X-raymap و Line -Scan

– تعيين جنس پوشش هاي فلزي

– بررسي علت شکست قطعات فلزي (Fractography)

شیمی تر، جذب اتمی، XRF، ICP و XRD

– آنالیز آلیاژهای آهنی و غیر آهنی (مس، روی، قلع، سرب، آلومینیوم، نیکل، منیزم) به روش های دستگاهی و کلاسیک

– آنالیز مواد معدنی به روش های دستگاهی و کلاسیک

– آنالیز فرو آلیاژها

– تعیین درصد خلوص فلزات و ترکیبات معدنی

کربن/گوگردگيري C/S-LECO

– تعيين ميزان کربن و گوگرد در فولادها، فلزات غيرآهني، اکسيدها و کاربيدها با دقت يک هزارم درصد وزني