ميکروسکوپ الکترونی SEM

– مجهز به سیستم های EPMA و WDS جهت آنالیز عناصر سنگین تر از Al در کلیه مواد فلزی و غیر فلزی با دقت دهم درصد

– آنالیز فازها و ذرات موجود در ریزساختار

– تهیه آنالیزهای تصویری X-raymap و Line -Scan

– تعیین جنس پوشش های فلزی

– بررسی علت شکست قطعات فلزی (Fractography)

شیمی تر، جذب اتمی، XRF، ICP و XRD

– آنالیز آلیاژهای آهنی و غیر آهنی (مس، روی، قلع، سرب، آلومینیوم، نیکل، منیزم) به روش های دستگاهی و کلاسیک

– آنالیز مواد معدنی به روش های دستگاهی و کلاسیک

– آنالیز فرو آلیاژها

– تعیین درصد خلوص فلزات و ترکیبات معدنی

کربن/گوگردگيری C/S-LECO

– تعیین میزان کربن و گوگرد در فولادها، فلزات غیرآهنی، اکسیدها و کاربیدها با دقت یک هزارم درصد وزنی