استاندارد سیستم های آشکار سازی و اعلام حریق از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تصویب شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. استاندارد سیستم های آشکار سازی و اعلام حریق از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تصویب شد

استاندارد سامانه های آشکار سازی و اعلام حریق، تجهیزات اعلام حریق- آژیرها که با همکاری کارشناسان آزمایشگاه سامانه الکتروتیکی وهوشمند مرکز خدمات پدافند غیر عامل سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تدوین شده است، از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به تصویب رسید.

 استاندارد تدوین شده به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.

در این استاندارد تعیین گردید که ماهیت دقیق الزامات صدا، یعنی گستره بسامد، الگوی موقت و سطح خروجی مطابق با ماهیت تاسیسات، نوع خطر موجود و اقدامات مناسب اتخاذ شده، نوع سیگنال های مورد استفاده برای سایر اعلام خطرهای غیراضطراری و تفاوت های ملی در عرف و اقدام متغیر خواهد بود. بنابراین این استاندارد، روش متعارفی را برای آزمون عملکرد عملیاتی آژیرها بر اساس مشخصات اعلامی توسط سازنده (به جای تحمیل کردن الزامات متعارف) مشخص می نماید.