ارائه خدمات بازرسی فنی

  • بازرسی فنی مواد اولیه
  • بازرسی فنی حین ساخت و فرآیند تولید
  • بازرسی فنی محصول نهایی
  • تدوین ITP براساس QCP
  • تهیه و تدوین دسـتورالعمل‌های بازرسی و فرم‌های کنترلی هـمراه با معیارهای پذیرش

صدور گواهی بازرسی فنیات بازرسی در سطوح 1، 2 و 3