اجرای طرح «ارائه مدل توسعه اکولوژی صنعتی در شهرک های صنعتی با رویکرد ارزیابی چرخه حیات» در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف آغاز شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. اجرای طرح «ارائه مدل توسعه اکولوژی صنعتی در شهرک های صنعتی با رویکرد ارزیابی چرخه حیات» در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف آغاز شد
اجرای این طرح توسط معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی به گروه پژوهشی اکولوژی صنعتی پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف واگذار گردیده است.

دکتر جواد کاظم زاده خوئی مدیر گروه پژوهشی اکولوژی صنعتی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف گفت: در این طرح با استفاده از آنالیز جریان مواد که یکی از مهمترین مفاهیم اکولوژی صنعتی است، مدل توسعه ای اکولوژی صنعتی با رویکرد ارزیابی چرخه حیات در شهرک های صنعتی کشور ارائه می شود. مجری طرح اضافه نمود که ارائه مدل توسعه ای برای نخستین بار در کشور انجام می شود و در نهایت باعث صرفه جویی در مواد اولیه مصرفی، انرژی مصرفی و همچنین کاهش پسماند تولیدی خواهد شد.

این طرح در مدت زمان ۱۰ ماه و در گروه پژوهشی اکولوژی صنعتی با مدیریت دکتر کاظم‌زاده خوئی اجرا می‌شود.