طراحی و احداث(EPC) کارخانه بازیافت اسید کلریدریک به روش تبخیری با ظرفیت یک تن در روز