شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

 

دامنه علوم و فنون مرتبط با آبخیزداری علمی به حدی گسترده و فراگیر است که شاید کمتر موضوعی را بتوان از این مجموعه کنار گذاشت. گسترش مکانی و جغرافیائی آبخیزها از یک سو، تنوع موضوعی، ذی نفعان و مشارکت کنندگان حقیقی و حقوقی مسایل آبخیزها از دیگر سو سبب شده تا حل این مسائل نیازمند برقراری گفتمان مستمر و دائمی بین متخصصین این حوزه و ذی نفعان منافع آبخیزها باشد.
به این منظور قریب به دو دهه است که مجموعه متخصصین مرتبط با علوم و مهندسی آبخیزداری با تشکیل انجمن آبخیرداری ایران به ایجاد بستری برای تبادل نظر، اطلاع رسانی، تولید و توسعه موضوعات روزآمد، علمی و فنی در حوزه مسایل آب و خاک ایران نسبت به برگزاری منظم و فراگیر همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران به عنوان رویدادی  گفتمان ساز در سطح ملی اهتمام ورزیده است. پس از 15 دوره برگزای موفق و تاثیرگذاری این رویداد علمی در کشور، این بار افتخار میزبانی شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با تاکید بر توسعه پایدار در روزهای 17 و 18 اسفندماه 1400 در شهر علم و فرهنگ و ادب، به دانشگاه بزرگ شیراز محول شده است.

 

صفحه اصلی همایش