مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت سهامی خاص گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف انتخاب و معرفی شدند

  1. اخبـار
  2. مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت سهامی خاص گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف انتخاب و معرفی شدند

در انتخابات روز شنبه 3 دی ماه 1401 شرکت سهامی خاص گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف که با حضور سهامداران این شرکت، در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد، اعضای هیات مدیره و بازرس این شرکت انتخاب شدند. لازم به ذکر است که به جهت احترام به رای اعضای حقیقی، سازمان رای خود را به اعضای حقیقی واگذار نمود.در این جلسه بر اساس رای اعضای حقیقی حاضر در جلسه به ترتیب شمارش آرا، دکتر مردانی، دکتر طباطبایی، دکتر طاهرپور، مهندس صادقی و مهندس نوری به عنوان اعضای هیات مدیره، مهندس پوربصیر و مهندس وحدانی به عنوان اعضای علی البدل، آقای ازوجی به عنوان بازرس و آقای یعقوبی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.همچنین در روز چهارشنبه 7 دی ماه، در اولین جلسه ی اعضای هیات مدیره ی شرکت سهامی خاص گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف، دکتر سیدمحمد طباطبایی قمی با رای اکثریت، به عنوان مدیر عامل این شرکت انتخاب و معرفی شد.قابل ذکر است که نام شرکت پس از ثبت در روزنامه رسمی نهایی می گردد.