تقدیر از مقاله های اعضای جهاددانشگاهی در نخستین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. تقدیر از مقاله های اعضای جهاددانشگاهی در نخستین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس
اخبار سازمان
QR Code
تقدیر از مقاله های اعضای جهاددانشگاهی در نخستین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

مقاله “تدوین دانش فنی و تولید نمونه عملیاتی چند محصول موشکی و سیستم های رمز(تکنولوژی سامانه نفوذ در شبکه رمزکننده و کشف مکالمات ارتش بعثی)” نوشته مهندس کورس حمزه و مقاله “نقش جهاددانشگاهی علم و صنعت در ارتقاء تکولوژی های پدافندی(پاور الکترونیک)” نوشته دکتر حمیدرضا صادق محمدی در نخستین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس، به عنوان مقاله برتر انتخاب و از مولفان تقدیر شد.

 

تقدیر از مقاله های اعضای جهاددانشگاهی در نخستین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس