فویل های لحیم کاری سخت آمورف از آلیاژهای پایه نیکل و کبالت

  1. Melt Spinning
  2. فویل های لحیم کاری سخت آمورف از آلیاژهای پایه نیکل و کبالت

تولید فویل های لحیم کاری سخت آمورف از آلیاژهای پایه نیکل و کبالت به روش Melt Spinning