شرکت های دانش بنیان در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ایجاد می شود

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. شرکت های دانش بنیان در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ایجاد می شود

به منظور بهره برداری از نتایج تحقیقات و فناوری های ایجاد شده در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و پژوهشکده توسعه تکنولوژی و به منظور تکمیل چرخه فناوری فعالیتهای پژوهشی گروه های پژوهشی و فعالیتهای نیمه صنعتی در مراکز خدمات تخصصی، تولید و عرضه دستاوردها به بازار در قالب شرکت های دانش بنیان وابسته به سازمان انجام می شود.
دکتر طباطبایی با بیان این موضوع و با اشاره به آغاز فعالیت شرکت جهش صنعت به عنوان یکی از شرکت های قدیمی مجموعه سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و پژوهشکده توسعه تکنولوژی افزود: این شرکت از ابتدای سال 1400 با رویکرد و برنامه ی جدید شروع به فعالیت می کند و به عنوان یک شرکت مادرتخصصی تمام فعالیتهای تولیدی در قالب شرکت، به جهش صنعت منتقل می شود.
رئیس پژوهشکده توسعه تکنولوژی اظهار داشت: این شرکت ها به صورت دانش بنیان فعالیت خواهند کرد و اعضاء مجموعه و پدید آورندگان فناوری در آن سهیم خواهند بود.
دکتر طباطبایی با معرفی اولین محصولی که قرار است به شرکت جهش صنعت منتقل شود، گفت: فناوری شعله بین که در مرکز خدمات تخصصی اپتیک سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به تولید نیمه انبوه رسیده است به این شرکت منتقل می شود.
تولید موتور درون چاهی از محصولات مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک و تولید TCU(گیربکس خودرو) محصول مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون از دیگر دستارودهایی است که به شرکت جهش صنعت منتقل می شود.