• مطالعه فناوری شناسايی با استفاده از امواج راديويی(RFID) و انتخاب تجهيزات مناسب AEI برای رديابی ناوگان ريلی كشور

مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک