دستگاه لوله مغزی سیاردستگاه لوله مغزی سیار

اجزاء اصلی محصول:

کاربردها:

جابجایی سیال ستون چاه به منظور زنده سازی ویا کشتن چاه، مته کاری و حفاری درون چاهی، رفع موانع و شستشوی درون چاهی بوسیله حلال های مناسب، تزریق سیمان به چاه های تعمیراتی برای پیشگیری از نشتی گاز یا آب، انتقال انواع محلول ها به اعماق چاه، انتقال ابزار به اعماق چاه برای انواع عملیات احیا، تعمیرات و اندازه گیری، سیمانکاری جداره داخلی چاه