موتور درون چاهی ابزاری برای انجام حفاری جهت دار در صنایع نفت و گاز است. این ابزار با توجه به قابلیت کنترل، اقتصادی بودن استفاده از آن و تنوع گستره ی کاربرد، امروزه تقریباً در تمامی موارد حفاری جهت دار به کار گرفته می شود. موتور درون چاهی نیروی هیدرولیک را به نیروی مکانیکی تبدیل می کند. اصول کارکرد این موتور بدین ترتیب است که گل حفاری، وارد قسمت متحرک (Rotor) شده و باعث دوران یا چرخش محرک (Statotr) می‏گردد و از طریق قسمت انتقال قدرت، حرکت دورانی را به بخش یاتاقان منتقل کرده و نهایتاً موجب گردش مته حفاری می شود.