طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی موتور هدطراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی موتور هد

ویژگی ها:
ابزاری مجتمع از چند مجموعه استاندارد:
– اتصال مغزی
– پین های برشی ایمنی
– شیر یک طرفه دو مرحله ای
کاربردها:
– فراهم سازی جریان سیال در مواقع انسداد ابزارها در چاه
– برقراری جریان سیال درون چاه تا فشار psi 6000
– جداسازی ابزارهای درون چاهی از لوله کویل درشرایط اضطراری
– ایجاد سیستم ایمنی پیشگیرانه و ممانعت از جریان چاه به طرف بالا