طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی اورشاتDownhole Tools - Releasable Overshot

مشخصات فنی:

  • گرفتن و هدایت مانده به بیرون چاه
  • دارای عمل چکش داخلی جهت رهاسازی مانده
  • دارای ابعاد مختلف Slip برای گرفتن انواع ابزارها
  • قابلیت رهاشدن و قطع اتصال از مانده