اخبار سازمان
QR Code
سامانه ارتباط هوشمند خودرویی (CVT)

سامانه ارتباط هوشمند خودرویی (CVT)

ویژگی های فنی و کاربردی:

  • پرداخت الکترونیکی عوارض تردد خودروها
  • اولویت دهی عبوربرای خودروهای عمومی و اورژانس در تقاطع ها
  • ردیابی خودرو های عبوری وجمع آوری داده های ترافیکی
  • هشدار دهی ورود خودرو از مسیر فرعی به جاده اصلی
  • اعلام وضعیت ترافیکی جاده در نقاط خارج از دید راننده در نقاط مفروض
  • اعلام وضعیت جاده به لحاظ پدیده های هواشناسی و محدودیت های ترافیکی
  • اعلام توقف ناگهانی خودرو
  • هشداردهی برای عبور خودروهای اورژانسی به خودروهای واقع در مسیر
  • اعلام رخداد تصادف خودرو