• تدوین دانش فنی، طراحی، مشاوره و ساخت قطعات، فیكسچر، ابزارهای اندازه‌گیری، ماشین‌آلات و نصب ملزومات تجهیزات سرچاهی

– طراحی و ساخت فرامین کنترلی و اندازه گیری شیرهای سرچاهی(Gate Valve)
– تدوین دانش فنی مجموعه شیرهای سرچاهی(HTP)
– ارتقاء وضعیت نقشه ها و تدوین سند شرایط تحویل گیری قطعات و تجهیزات سرچاهی
– طراحی و ساخت ابزار و فیکسچرهای ویژه برای خط تولید شیرهای سرچاهی
– ارائه خدمات آزمایشگاهی، فنی مهندسی و نظارت بر ساخت در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات سرچاهی