اصلاح اپتیک الکترون و تفنگ الکترونی در منبع تبخیر پرتو الکترونی