بهینه سازی چشمه پرتو یون پهن(آزمایشگاهی پایدار) برای لایه نشانی به کمک پرتو یون