دریافت تائیدیه مراکز آموزشی همکار مجری آموزش های الکترونیکی از سازمان ملی استاندارد ایران

  1. اخبـار
  2. دریافت تائیدیه مراکز آموزشی همکار مجری آموزش های الکترونیکی از سازمان ملی استاندارد ایران

 معاونت آموزش سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، تائیدیه مراکز آموزشی همکار با سازمان ملی استاندارد ایران را برای ارائه خدمات آموزشی در زمینه های مندرج در تاییدیه آموزشی به صورت “الکترونیکی” دریافت کرد.

این تائیدیه از سازمان ملی استاندارد ایران – اداره کل استاندارد استان تهران، صادر و تا تاریخ 16 مهرماه 1402 اعتبار دارد.
با این تاییدیه سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف امکان ارایه خدمات آموزشی به صورت الکترونیکی مورد تایید سازمان استاندارد را در سطح ملی و در زمینه های محیط زیست، مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، صنایع شیمیایی، صنایع پلیمر و اندازه شناسی و اوزان و مقیاس‌ها خواهد داشت.