فراخوان ویژه نامه فصلنامه علمی توسعه تکنولوژی صنعتی برای ارسال مقاله در حوزه توسعه دانش فنی و به کارگیری آن در مدیریت صحیح پسماند شهری در ایران

  1. اخبـار
  2. فراخوان ویژه نامه فصلنامه علمی توسعه تکنولوژی صنعتی برای ارسال مقاله در حوزه توسعه دانش فنی و به کارگیری آن در مدیریت صحیح پسماند شهری در ایران

فصلنامه علمی “توسعه تکنولوژی صنعتی” برای شماره 55، بهار 1403 درنظر دارد مقالات علمی در حوزه “توسعه دانش فنی و به کارگیری آن در مدیریت صحیح پسماند شهری در ایران”  را پس از طی مراحل داوری به چاپ برساند. لذا از کلیه صاحبنظران، اساتید و پژوهشگران دعوت می­ شود تا مقالات خود را با رعایت اصول شیوه­ نامه مجله به سامانه نشریه ارسال نمایند.

مهلت ارسال مقالات تا 31 شهریور ماه سال 1402 است.

آدرس ارسال مقاله:

https://jtd.iranjournals.ir/contacts?_action=loginForm

 انتشار رسانه:

ایسنا

جهاددانشگاهی