دریافت پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. دریافت پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با توجه به دارا بودن توانمندی لازم برای انجام فعالیت های تحقیقات توسعه ای و کاربردی، موفق به دریافت پروانه فعالیت تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

این پروانه در زمینه تخصصی برق و الکترونیک و برای تولید و ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه صنایع برق، الکترونیک، کنترل و اتوماسیون صادر شده است.

  پروانه تحقیق و توسعه مدرکی است که از سوی وزارت محترم صنایع و معادن پس از بررسی کارشناسی و همچنین دارا بودن شرایط لازم (از نظر تشکیلات سازمانی، تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و تخصصی، نیروی انسانی متخصص) و پس از طی دوره های  آموزشی ویژه مدیران تحقیق و توسعه برای دارندگان گواهی تحقیق و توسعه صادر می شود. مدت اعتبار این گواهینامه پنج سال می باشد.

گفتنی است براي اخذ برخي پروژه ها و شركت در مناقصات مربوطه، ارائه این پروانه ضروری است.