بازدید سازمان تجاری‏سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان (ستفا) جهاددانشگاهی از مرکز نوآوری و شتابدهی (منش) سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. بازدید سازمان تجاری‏سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان (ستفا) جهاددانشگاهی از مرکز نوآوری و شتابدهی (منش) سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

در بازدید نمایندگان سازمان تجاری‏سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان (ستفا) جهاددانشگاهی از مرکز نوآوری و شتابدهی (منش) و شرکت های مستقر در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، که در روز یکشنبه 14 آبانماه 1402، برگزار شد درباره بررسی مدل های درآمدی و همکاری میان شرکت ها و گروه‏های پژوهشی و مراکز تخصصی بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف؛ در جلسه ای که در حاشیه  این بازدید برگزار شد، دکتر انصاری معاون محترم راهبری پارک‏ها و مراکز رشد، شفیعی مدیر محترم اداره توسعه نوآوری و کارآفرینی و خدمات آموزشی و دکتر قربانی مدیر محترم اداره امور پارک ها، مراکز رشد و نوآوری و شتابدهی،  دکتر بسته نگار دبیر منش و مهندس عطاییان عضو شورای منش حضور داشتند.

میهمانان از شرکت توسعه پارس کیفیت آزما، شرکت عارضه یابی، شرکت لیزر شریف، شرکت کمان امن دیاکو، شرکت تراوش سنجش فارس بازدید به عمل آوردند.

در مرکز نوآوری و شتابدهی (منش) شرکت های فن آوران رویان پارس، گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف، موسسه آموزشی کوچینگ، پیشگامان پرواز، حراجی آنلاین تجهیزات و ماشین‏آلات صنعتی، ایمن آرا سورنا، نورپرتو آزما، هوشمند آرمان هماره  نیز  مستقر هستند.

هدف از این بازدید، شناسایی مدل های همکاری و درآمدی جهاددانشگاهی صنعتی شریف با شرکت های منش، آشنایی با کسب و کار های مستقر و فرایندهای همکاری و تعامل طرفین بود.