در دیدار رئیس و معاونین سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با رئیس دانشگاه صنعتی شریف، بر گسترش همکاری های دو طرف تاکید گردید

  1. اخبـار
  2. اخبار حوزه فناوری اطلاعات
  3. در دیدار رئیس و معاونین سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با رئیس دانشگاه صنعتی شریف، بر گسترش همکاری های دو طرف تاکید گردید

در دیدار مشترک رئیس دانشگاه صنعتی شریف با رئیس و معاونین سازمان جهاددانشگاهي صنعتی شریف که روز گذشته یکم بهمن ماه در دانشگاه برگزار گردید، ابعاد مختلف همکاری ها بررسي و بر لزوم استفاده مناسب از پتانسیل های دو طرف تاکید شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي صنعتي شریف، دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه، با ابراز خرسندی از گسترش فعالیت های مشترک دوطرف، بر لزوم شناخت هرچه بیشتر فعالیت های جهاددانشگاهي بخصوص سازمان جهاددانشگاهي صنعتي شریف توسط دانشجویان و اساتید برای تحقق این مهم، تاکید ورزید و افزود: دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و اساتید این دانشگاه هنوز از توانمندی های بالفعل و پتانسیل های بالقوه ی این سازمان به خوبي مطلع نیستند و همکاری‌های مشترک دو طرف مي تواند ضمن معرفي این فعالیت ها، مسیر شکوفایي بسیاری از توانمندی‌های بالقوه را فراهم آورد. در ادامه دکتر محسن مرداني رئیس سازمان جهاددانشگاهي شریف در خصوص گسترش همکاری‌های مشترک با دانشگاه به اجرای پروژه های مشترک، به ویژه حوزه آب شیرین کن های کوچک مقیاس، ایجاد بستری برای جذب نیروهای نخبه به صورت اجرای پروژه های فناورانه در مقیاس خرد، همکاری با پارک دانشگاه صنعتی شریف در توسعه زیست بوم فناوری، جذب نیروهای امریه و دانشجویي در جهاددانشگاهي و استفاده مشترک از امکانات رفاهي در دو مجموعه اشاره کرد.

لازم به ذکر است؛ در این دیدار مهندس حافظي سرپرست معاونت پژوهش و فناوری، مهندس مهدی زاده معاون پشتیباني، فرهادی مدیر فرهنگي و دکتر تاروردی عضو هیئت علمي سازمان جهاددانشگاهي صنعتي شریف حضور داشتند.